ИСТОРИЯ

ВИЗИТКА  на  УЧИЛИЩЕТО

          Нашето училище – 46  ОУ „К.Фотинов“, е  разположено в близост  до  идеалния  център  на  българската  столица София. Основано  е  в  далечната 1895 – 1896 г.  и  в  продължение  на  всичките  тези  почти  120  години  се  превръща  в  утвърдена  просветна институция,  в  която  просветителския  пламък  не  угасва.  Десетки  са  възпитаниците  на  училището,  събрали  в  себе  си  родолюбието,  всеотдайността и  благонравието  на  Фотинов, сред  тях  се  открояват имената  на учени, професори, артисти, творци, политици и други.

          Настоящата сграда е строена  през  1910 – 1913 г.. Цветните  мозайки  във фоайето  на  първите  два  етажа  са  подредени  от  италиански  майстори,  които  в  същото  време  участвата  в  градежа  на  катедралния  храм  „Св.Александър Невски“.  През  1967 г.  училището  е  удостоено с  орден  „Св.Кирил и Методий – II степен“, а  сградата  е  обявена  за  паметник  на  културата  /1978г./.

          Важен  етап  в  ръзвитието  и  утвърждаването като  училище  със  собствен  облик  е  въвеждането  на  разширено  изучаване  на  хореография  от  1996г. През  последните  две  десетилетия  се  развиваме  като  модерен  образователен център,  в  който  всеки  ученик  се  формира като  личност  чрез  силата  на  словото,  вярата  в  знанието  и  любовта  към  българския  фолклор. Голяма част  от  сценичните  и  творчески  изяви  се  реализират  съвместно с  ТА „Росна китка“. Учениците  ни  участват  в  множество  български  и  международни  фестивали,  осъществяват  концерти,  печелят  награди.  Носители  сме  на  „Сребърна  лира“,  връчена  от  Съюза  на  музикалните  и  танцови   дейци,  на  „Златна  значка“  от  сдружение „Мати  Болгария“,  на  множество  дипломи,  грамоти.

          Днешните  стопани  на  училището – 200 ученици  на  възраст  от  6  до  13  години и 21 квалифицирани  преподаватели и  персонал,  работим  в  ползотворно  сътрудничество.  Превръщаме  малкото  столично  училище  в  утвърдена  и  желана  просветна  институция,  където  успешно   съжителстват традиция  и  новатерство,  знание  и  творчество. Основната  ни  цел  е  да  покоряваме  върховете  на  познанието,  да  развиваме  традициите,  съхранявайки  магията  на  багри,  песни  и  танци,  изграждащи  националната  ни  идентичност  и  формиращи  самочувствието  ни като  част  от  голямото  европейско  семейство.

       Следващата  ни  стъпка  бе  насочена  към  създаването  на  привлекателна  и  стимулираща  училищна  среда,  отговаряща  на  изискванията,  интересите  и  потребностите на  ученици  и  учители. Направихме  я,  чрез  участието  в  редица  проекти  по  европейски  и  национални  програми. Стартирахме  с  успешна  разработка  и  реализиране  на  дейности  през  2007  година  по  модул: „Развитие  на  извънкласна  и  извънучилищна  дейност“  по  тема: „Интегриране  на  деца и ученици  от различни  етноси  чрез  изкуствата“  с  работно  заглавие „Различни,  но  заедно“. Резултатите  бяха  потресаващи  за  всички  –  учители,  ученици,  родители,  общественост.  Имахме  опит  и  продължихме  с  участие  в:  ОП „РЧР“ проект „Училище на две скорости“ компонент 1: „Без звънец“,  НП „С грижа  за  всеки  ученик“  модул: „Осигуравяне  на  допълнително обучение  за  повишаване  на  нивото  по  БЕЛ  и  Математика /в ПЕ и НЕ –  в  продължение  на  няколко  години  и  с  различни  групи/;  НП „Училището –  територия   на  учениците“ модул: „Подкрепа  на  целодневното  обучение  на  учениците  от  НЕ“  и  „ИКТ/Интернет в училище“, „Ритуализация  на  училищния  живот“; НП „За  по-пълно  обхващане  на  учениците  в  задължителна  училищна  възраст“ –  безплатно  хранене,  по-късно  добавихме  услугите  на  фондация „Безплатен  плод“ /МЗ/ и  мн.др.  От 2012г. до  настоящия  момент училището  и  предлага на  възпитаниците  /и  на  техните  родители/  пълноценни  за   нимания,  реализирайки  Програма  за  осмисляне  на  свободното  време  в  клубове,  секции  и  кръжоци  по  ИИД  по  НП „УСПЕХ –  дейности   по  интереси:  изкуства,  танцов  ансамбъл,  етномагия, киноклуб,  забавна  матуематика,  аеробика,  пътешествия, ЧЕО  и  др.  Практиката  е  част  от  дейностите  и  мероприятията  да  се  порвеждат извън класната  стая –  в  обновените /въпрекси ограничените средства по делегирания бюджет/ проектен  кабинет, компютърна  зала,  хореографска  зала,  библиотека,  стая  за  дейности  по  интереси  или  извън  училищната сграда  –  концерти,  тържества  по  различни  поводи,  фестивали,  посещения  в  музеи,  художествени  галерии,  спортни  зали  и др. Това  мотивира  и  удовлетворява учениците,  прави  ги  креативни,  възпитава  ги  в  толерантност,  кооперативност  и  партньорство.

         Учениците  ни  активно  участват  в  спортни  дейности  –  състезания  и  турнири  по  волейбол,  футбол, тенис  и  шах.  Представят  се  достойно  и  често  се  завръщат  с  купи,  медали  и  грамоти.  Реализирано  бе  и  участие  в проект  на  МОН  и  МФВС „Научи  се  да  караш  ски“,  в  което  се  включиха  65  от  нашите  малки  ученици,  всеки  от  които  се  завърна  от  белите  писти на  Витоша  очарован,  значим  и  с  „диплом“  за  успешно  преминато  обучение.

          Опитът  ни  мотивира  непрекъснато  да  вървим  напред,  да  търсим,  да  проучваме, да прилагаме  и  споделяме  добри  педагогически  практики  между  нас,  у  нас  и  в  европейските  страни чрез участието ни  в 7 европейски проекта от Секторна програма „Коменски“ – от 2009г. насам,  с  осъществяване  на  близо  200 мобилности (учители и ученици).

          46 ОУ „К.Фотинов“ е  „малко“  училище,  в  което  всеки  ученик  е  значим.  Това  е  школа и  за  всеки  учител,  стремящ  се  към  личностно  и  професионално  усъвършенстване,  към  постоянно  подобряване  на  своята  квалификация  /7 учители с ПКС/,  към  намирането  на  баланс  между  традиционните  и  иновативните  методи  и  форми  на  преподаване  и  работа  с  децата.

ИСТОРИЯТА НА 46 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ РАЗКАЗВА:

1895-1896г. Създадено е първоначално училище “Константин Фотинов”

1909г. 6-та мъжка прогимназия “20 април”;

1910-1913г. Строена е новата (сегашна) сграда;

1920г. Създаване на родитело-учителско сдружение с председател доктор Иван Малеев;

1922г. Поставено е началото на училищната библиотека;

1923г. Начално основно училище “Константин Фотинов” и Шеста мъжка прогимназия се обединяват в Шесто Народно основно училище “Константин Фотинов”;

1924г. В училището е открит курс по художествено четене с ръководител Вяра Пушкарова;

1934г. Построен е третият етаж на сградата;

1956г. Шесто НОУ “Константин Фотинов” е преименувано в 46 ОУ “Константин Фотинов”

1967г. Училището е наградено с орден “Кирил и Методий”–  втора степен;

1978г. Училищната сграда е обявена за архитектурен паметник;

1996г.  в 46то  ОУ е въведено разширено изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ – директор Тодорка Ковачева.